تعرفه ارسال پیامک رسانت

بازه ها بر اساس میزان خرید ریالی و پیش شماره های ارسال پیامک می باشد.  
 
                                                                                                           30 ریال بابت عوارض پیامک به قیمت نهایی اضافه میگردد.

پیش شماره 021
$ 021
149ریال ( 0 تا 574.999 )
142 ریال ( 575.000 تا 1.099.999 )
136 ریال ( 1.100.000 تا 2.699.999 )
129 ریال ( 2.700.000 تا 5.249.999 )
126 ریال ( 5.250.000 تا 7.724.999 )
123ریال ( 7.725.000 تا 9.999.999 )
120ریال ( 24.500.000 تا 47.499.999 )
116ریال ( 24.500.000 تا 47.499.999 )
113 ریال ( 47.500.000 تا 68.999.999 )
112 ریال ( 69.000.000 تا 89.999.999 )
109 ریال ( 90.000.000 تا 119.999.999 )
105 ریال ( 120.000.000 تا 149.999.999 )
103ریال ( 150.000.000 به بالا )
تماس بگیرید
پیش شماره 3000
$ 3000
149ریال ( 0 تا 574.999 )
142ریال ( 575.000 تا 1.099.999 )
136 ریال ( 1.100.000 تا 2.699.999 )
129 ریال ( 2.700.000 تا 5.249.999 )
126 ریال ( 5.250.000 تا 7.724.999 )
123 ریال ( 7.725.000 تا 9.999.999 )
120 ریال ( 10.000.000 تا 24.499.999 )
116 ریال ( 24.500.000 تا 47.499.999 )
113 ریال ( 47.500.000 تا 68.999.999 )
112 ریال ( 69.000.000 تا 89.999.999 )
109 ریال ( 90.000.000 تا 119.999.999 )
105 ریال ( 120.000.000 تا 149.999.999 )
103 ریال ( 150.000.000 به بالا )
تماس بگیرید
پیش شماره 1000
$ 1000
149 ریال ( 0 تا 574.999 )
142ریال ( 575.000 تا 1.099.999 )
136 ریال ( 1.100.000 تا 2.699.999 )
129 ریال ( 2.700.000 تا 5.249.999 )
126 ریال ( 2.700.000 تا 5.249.999 )
123 ریال ( 7.725.000 تا 9.999.999 )
120ریال ( 10.000.000 تا 24.499.999 )
116 ریال ( 24.500.000 تا 47.499.999 )
113 ریال ( 47.500.000 تا 68.999.999 )
112 ریال ( 69.000.000 تا 89.999.999 )
109 ریال ( 90.000.000 تا 119.999.999 )
105 ریال ( 120.000.000 تا 149.999.999 )
103 ریال ( 150.000.000 تا 449.999.999 )
تماس بگیرید